Adatvédelmi nyilatkozat

 1. Általános tájékoztatás
  1. Tevékenységünk során az általunk szükségszerűen elvégzett adatkezelés során fokozott figyelmet fordítunk a tagjaink és munkavállalóink által Egyesületünkhöz eljuttatott személyes és különleges adatainak védelmére.
  2. Adatkezelésnek minősül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
  3. Személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt - közvetlenül vagy közvetve - név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet.
  4. Különleges adat a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek­ képviseleti szervezeti tagságra, valamint az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat.
 2. Adatkezelő elérhetőségei

  A ”Uniunea Cercetașilor Maghiari din România – Romániai Magyar Cserkészszövetség” egyesület, székhelye Petőfi Sándor utca 53 szám, Csíkszereda, Hargita megye, tel: +40.723.273.257, website: www.rmcssz.ro, és össze aloldala, email: office[at]rmcssz.ro, aki adatait a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet (általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szóló, Európai Parlament és Tanács (EU) által kihírdetett 2016/679. számú Rendelet, valamint az illető adatvédelmi szabályzat alkalmazásáról szóló 190/2018. sz. Törvény előírásai és rendelkezései, továbbá kizárólag a jelen iratban részletezett céllal dolgozza fel.

 3. Az adatkezelés jogalapja
  1. Egyesületünk a személyes adatok kezelése során kiemelt figyelmet fordít a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megtartására. Egyesületünk a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan technikai és biztonsági intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Egyesületünk adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:
   1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
   2. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/680 IRÁNYELVE (2016. április 27) a személyes adatoknak az illetékes hatóságok által a bűncselekmények megelőzése, nyomozása, felderítése, a vádeljárás lefolytatása vagy büntetőjogi szankciók végrehajtása céljából végzett kezelése tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 2008/977/IB tanácsi kerethatározat hatályon kívül helyezéséről
   3. Az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2002/58/EK IRÁNYELVE (2002. július 12.) az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről ("Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv")
   4. TÖRVÉNY 2018. július 18-i 190a személyes adatok feldolgozása tekintetében a természetes személyek védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtására irányuló intézkedésekről, valamint a 95 / irányelv hatályon kívül helyezéséről / 46/CE (Általános Adatvédelmi Szabályzat)
   5. TÖRVÉNY 2004. november 17-i 506. sza személyes adatok kezeléséről és a magánélet védelméről az elektronikus hírközlési ágazatban
   6. 2010. július 1-i POLGÁRI ELJÁRÁSI TÖRVÉNY
   7. Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53. törvény
  2. A személyes adatok kezelésére többek között azon jogalapokon kerülhet sor, mint például az Egyesületünkkel létrejött szerződés végrehajtása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), az Egyesületünkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont), az Egyesületünk vagy harmadik személy jogos érdekeinek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont). Személyes adatok kezelésére sor kerülhet bűnüldözési, nemzetbiztonsági és honvédelmi célból is, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek részére a személyes adatok átadhatóak, amennyiben az irányadó jogszabályok így rendelkeznek.
  3. A tagok személyes adatainak kezelésének jogalapját, a tag írásos beleegyezése alapján történik, melyet az egyesület tagkérelmi űrlap (Bejelentkezési és nyilvántartási lap) kitöltésével történik, melyet a CSATÁR-ba szükséges feltölteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselőjén keresztül történik.
  4. Önkéntesek, munkavállalók, ösztöndíjasok személyes adatainak kezelésének jogalapját, a velük megkötött írásos szerződés képezi.
  5. Az adatkezelés jogalapja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában
   1. Tagok és törvényes képviselőjük (kiskorúak esetén) illetve önkéntesek személyes adatait az 1 számú mellékletben felsoroltak alapján történik.
   2. Ösztöndíjasok személyes adatai: jogszabály, szerződés teljesítése, hozzájárulás
   3. Munkavállalók személyes adatai: jogszabály, szerződés teljesítése, hozzájárulás
   4. Jelenléti ív: jogszabályi kötelezettség, szerződés teljesítése
   5. Regisztrációs űrlapok: szerződés teljesítése
   6. Egyesületi tagok e-mail fiókja (@rmcssz.ro): az e-mail cím vonatkozásában szerződés teljesítése. Tekintettel arra, hogy Egyesületünk az e-mail fiók használatát, illetve a felhasználó levelezését nem ellenőrzi, továbbá a fiók tartalmáról biztonsági mentést nem készít, így adatkezelés e vonatkozásokban nem történik.
   7. Hírlevelek: hozzájárulás
   8. Kép- és videófelvételek: hozzájárulás
   9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro email cím): jogos érdek
 4. Az adatkezelés célja

  Az Ön személyes adatait a GDPR-nak megfelelően, mint adatkezelő, az egyesület alapító okirat és alapszabályzatában meghatározot célok és célkítűzések megvalósítása érdekében, a vonatkozó egyedi rendelkezésekkel összhangban, az alábbi tevékenységek végzése céljából kezeljük:

  1. Az egyesület célja a fiatalok nevelésének kiegészítése, fizikai és intellektuális fejlesztésük, önmaguk megismerése, az új keresésének és megtalálásának szükségessége, aktív részvétel a sport, felfedezés, megvalósítás területén, a (felebarátok) közüliek segítése és mindaz, ami egy személy létéhez és neveléséhez tartozik.
  2. Az egyesület célkitűzései a cél megvalósításának érdekében a következők:
   1. a magyar fiatalok nevelése a cserkész módszer alapján, amelyet a WOSM és Lord Baden Powell a mozgalom alapítója dolgozott ki;
   2. a magyar történelmi egyházakkal való együttműködés a vallásos hagyományok változatlan megőrzése, a sajátos magyar kultúra ápolása a nemzeti azonosság megőrzése érdekében;
   3. más egyesületekkel, cserkészszövetségekkel, belföldi és külföldi ifjúságokkal való együttműködés
   4. anyagi és nevelés szempontjából hátrányos helyzetben levő fiatalok támogatása
   5. az egyesület céljának megvalósítása érdekében kiadványok nyomtatása és terjesztése
   6. a romániai fiatalok tájékoztatása és nevelése a tömegkommunikációs eszközök és külön tevékenységek által annak érdekében, hogy meghiúsítsuk azok emigrálását
   7. a célkitűzések megvalósításának érdekében sajátos rendezvények szervezése
   8. népművészeti és más jellegű időleges és állandó kiállítások létrehozása és fenntartása
   9. táborok, fesztiválok, tanfolyamok, megemlékezések szervezése
   10. környezetvédő tevékenységek szervezése
   11. szemináriumok, szimpóziumok, konferenciák szervezése
   12. táncestek, előadások, klubok, könyvbemutatók szervezése és támogatása
   13. túrák, kirándulások, felfedezőutak, turnék szervezése gyermekek és felnőttek számára belföldön és külföldön, múzeumok, emlékművek látogatása
   14. a vidék turisztikai lehetőségei kihasználásának támogatása, különös tekintettel az agro-turizmusra és ökológiai turizmusra
   15. segítségnyújtás különböző területeken: szakmai felkészülés, bizonyos szakmai területen való továbbtanulás
   16. más tevékenységek, amelyek az egyesület céljának megvalósítását szolgálják.
   17. a többségi párbeszéd előmozdítása - a nemzeti kisebbségek a döntéshozatali és végrehajtási intézkedések javítása érdekében
   18. közös értékek teremtése, a diszkrimináció és az előítéletek elleni küzdelem a kulturális, nyelvi, vallási, projektalapú közlemények előmozdításával
   19. a nemzeti kisebbségi sajtók etnikai, nyelvi és vallási identitásának garantálására, terjesztésére, kifejlesztésére, előmozdítására és fejlesztésére irányuló programok támogatása és szervezése
   20. népi programok és tevékenységek támogatása és szervezése
   21. kapcsolatok kialakítása és fenntartása nem kormányzati szervezetekkel az országon belül és külföldön, valamint szervezetekkel és nemzetközi intézményekkel, amelyek kisebbségi tevékenységekkel és az etnikai alapon történő megkülönböztetés elleni küzdelemmel foglalkoznak
   22. tudományos kutatás támogatása a nép kapcsolatok területén, valamint a területen tevékenykedő szervezetekkel, intézményekkel és személyiségekkel való együttműködés
   23. nemzeti és nemzetközi érdekű kulturális és interkulturális események szervezése és részvétele (fesztiválok, előadások, versenyek, kiállítások, bemutatók, vásárok)
   24. a dokumentumanyag beszerzése, szerkesztése, nyomtatása, fordítása és terjesztése (számlák, hírlevelek, szórólapok, albumok, folyóiratok, könyvek, tankönyvek, plakátok, bannerek, naptárak, napirendek, enciklopédiák, plakátok, audio- és videokazetták, kompakt lemezek, DVD-k, multimédia stb.)
   25. reklámszolgáltatások vásárlása
   26. információk és kép kampányok készítése
   27. egyéb tevékenységek, amelyek szükségesek és megfelelőek a nemzeti kisebbségi igények etnikai, kulturális, nyelvi és vallási identitásának megőrzéséhez, érvényesítéséhez és fejlesztéséhez.
  3. Tagok nyilvántartása céljából
  4. Szerződések megkötése, nyilvántartása céljából (Önkéntes szerződések, Ösztöndíjszerződések, Áruk/szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések)
  5. Az adatok kezelésére kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt célokból kerül sor. A tagok, önkéntesek, munkavállalók, illetve ösztöndíjasok adatait a megjelölt céloktól eltérő célra Egyesületünk nem használja fel.
  6. A személyes és különleges adatok gyűjtése, tárolása, személyes adatok harmadik fél részére történő továbbítása, valamint az adatkezelés céljához igazodó bármely egyéb adatkezelési tevékenység elvégzésére úgy kerül sor, hogy ahhoz illetéktelen személyek ne férjenek hozzá.
  7. Az adatkezelés célja az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatait az XX számú mellékletben felsoroltak alapján.
   2. Ösztöndíjasok személyes adatai: az adatok kezelésére támogatói szerződés illetve az ösztöndíj teljesítéséhez kapcsolódóan kerül sor.
   3. Munkavállalók személyes adatai: az adatok kezelésére kizárólag a munkaviszony fenntartásához kapcsolódóan (így különösen adóhatósági bejelentés, bérszámfejtés, üzemorvos, a stb.) kerül sor.
   4. Jelenléti ív: adatok a testületi ülésen megjelent tagok nyilvántartása, a rendezvényen megjelentek dokumentálása, pályázati elszámolás céljából
   5. Regisztrációs űrlapok: a rendezvények, események előkészítése, megszervezése és a jelentkező részvételének biztosítása céljából
   6. Egyesületi tagok e-mail fiókja (@rmcssz.ro): levelező- és tárhelyszolgáltatás biztosítása céljából
   7. Hírlevelek: a tagok tájékoztatása az Egyesületünket érintő aktuális kérdésekről, eseményekről és projektekről
   8. Kép- és videófelvételek: Egyesületünk népszerűsítése, az egyesületi taggá válás ösztönzése, illetve marketing és reklám céljából
   9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro): az adatok kezelésére, megfigyelésre elsősorban a társaság által vállalt szolgáltatások teljesítésének érdekében, az egyes projektek visszakereshetősége céljából kerül sor.
 5. Adatkezelés típusa / Személyes jellegű adatok
  1. Tagok és önkéntesek személyes adatai

   Egyesületünk tagjainak és önkénteseinek személyes adatait a Csapat Támogató Rendszerben (a továbbiakban: CSATÁR) tartjuk nyilván.

   1. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a tagjaink alábbi adatainak nyilvántartása kötelező:
    1. név (családnév, keresztnév)
    2. személyi szám (CNP)
    3. nem
    4. felekezet
    5. születési idő
   2. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl tagjaink alábbi személyes adatait kezeljük:
    1. név előtag
    2. becenév
    3. névnap
    4. email-cím
    5. telefonszám
    6. Születési/leánykori név
    7. születési hely
    8. szülő, törvényes képviselő elérhetősége – 18 év alatti tagok esetén kötelező (név, e-mail, telefonszám)
    9. lakóhely (ország, irányítószám, megye, település, utca, házszám)
    10. krónikus betegségek
    11. allergia
    12. különleges étrend
    13. ételérzékenység
    14. nemzetiség
    15. fotó, videó
    16. pólóméret
    17. tanulmányok (Elemi-, Általános-, Közép-, Posztliceális- iskolák, Főiskola, Egyetem, egyéb képzések, egyéb képzések, idegen nyelvismeret)
    18. foglalkozás (munkahely, foglalkozás)
    19. egyéb megjegyzések
   3. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl azon tagjaink alábbi személyes adatait kezeljük, akik önkéntesként szerepet vállalnak (valamilyen vezetői megbízatással rendelkeznek):
    1. személy igazolvány (széria, száma, kiállításának helye és ideje)
    2. bankszámlaszáma
   4. Szervezeti rendszerünk működtetése érdekében a fentieken túl tagjaink alábbi cserkész tevékenységükkel kapcsolatos adatok tároljuk:
    1. Igazolvány szám (CSATÁR -kód)
    2. jogviszony típusa
    3. tagság státusza
    4. CSATÁR fiók státusza és utolsó belépés időpontja
    5. Szervezeti egységhez tartozik (őrs, raj, csapat, körzet)
    6. fogadalmak, ígéretek (típusa, dátuma, helyszíne)
    7. próbák (típusa, dátuma, helyszíne)
    8. különpróbák (típusa, dátuma, helyszíne)
    9. szakági képesítések (típusa, dátuma, helyszíne)
    10. szakági különpróba (típusa, dátuma, helyszíne)
    11. vezetői képesítések (dátum, helyszín, képesítési igazolás száma, képzés, képzésvezető)
    12. kiképzői képesítések (dátum, helyszín, képesítési igazolás száma, képzés, képzésvezető)
    13. hatályos megbízatások (egység, megbízatás, kezdete, vége)
    14. korábbi megbízatások (egység, megbízatás, kezdete, vége)
  2. Jelenléti ívek
   1. Az Egyesület testületeinek ülésein a megjelent tagokról jelenléti ívet vezetünk, amelyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre:
    1. CSATÁR -kód
    2. név
    3. csapatszám
    4. aláírás
   2. Az Egyesület által szervezett egyes belső megbeszéléseken a megjelentekről, résztvevőkről jelenléti ívet vezetünk, amelyen az alábbi adatok kerülnek feltüntetésre.
    1. CSATÁR -kód
    2. név
    3. csapatszám
    4. aláírás
  3. Regisztrációs űrlapok (tagok számára szervezett események)

   Az Egyesületünk által, illetve annak közreműködésével szervezett rendezvényekre történő jelentkezés során, tagjainknak a rendezvény jellegétől függően az CSATÁR-ben foglalt adatokon túl, de legfeljebb az alábbi személyes adatait kezeljük:

   1. csapatparancsnoki ajánlás
   2. aláírt nyilatkozat (kiskorú tag esetében szülőé / törvényes képviselőé)
   3. cserkész önéletrajz magyarul
   4. cserkész önéletrajz angolul
   5. igazolványkép
   6. motivációs levél

   Regisztrációs űrlap lehet más formái rendezvények és projektek esetén amelyet a tevékenységet támogató intézet megkövetel.

  4. Egyesületi tagok e-mail fiókja és tárhely szolgáltatása (@rmcssz.ro email címek)

   Egyesületünk bármely legalább segédvezetői képesítéssel rendelkező tagjának lehetősége van a ,,@rmcssz.ro" levelezőszerver cím alatt működő egyesületi e-mail fiók és a hozzá tartozó tárhely igénylésére.

   Minden tag kizárólag a saját e-mail fiókját jogosult használni. Az e-mail fiók az egyesületi mellett magán célú levelezésre is használható. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy Egyesületünk az e-mail fiók és tárhely használatát, illetve a felhasználó levelezését és a tárolt adatokat nem ellenőrzi, továbbá a fiók és tárhely tartalmáról biztonsági mentést nem készít.

  5. Hírlevelek

   Egyesületünk tagjainknak tájékoztatása érdekében az Egyesületünket érintő aktuális kérdésekről, eseményekről hírleveleket küld.

   Hírlevél küldése kizárólag a hírlevélre kifejezetten feliratkozott tagok részére történik. A hírlevélre feliratkozni az CSATÁR-ben lehetséges. Az CSATÁR fiókkal rendelkező tagok heti, illetve napi hírlevélre iratkozhatnak fel, illetve megjelölhetik azon szervezeti egységeket, amelyekkel kapcsolatban a hírleveleket igénylik.

   A hírlevelekkel kapcsolatban Egyesületünk a következő személyes adatokat kezeli:

   1. becenév
   2. e-mail cím

   A hírlevélre feliratkozottak a hírlevélről bármikor leiratkozhatnak az CSATÁR-ben a hírlevél küldés rendszerességét szabályozó jelölőnégyzet pipájának eltávolításával vagy a hírlevél alján rögzített hivatkozásra kattintással.

  6. Levelezőlisták

   Egyesületünk tagjai egymás közti kommunikációja érdekében egyesületünk levelező listákat üzemeltet. A listákhoz való csatlakozás az egyes tagok kérelmére történik a név, email cím és csapatszám megadásával.

  7. Kép- és videófelvételek

   Egyesületünk székhelyén, ill. csapatotthonokban, valamint bármely más az Egyesületünk által szervezett - helyszíntől független - eseményeken és egyéb rendezvényeken kép-, és videófelvételek készülhetnek, amelyeket Egyesületünk tagjai, munkavállalói, illetve az Egyesületünk közvetlen tulajdonában álló vállalkozások (Helvet Scout SRL) munkavállalói készítenek.

   Az adatkezelés célja Egyesületünk saját marketing és reklám tevékenységének elősegítése. A készült kép-, hang- és videófelvételek különösen Egyesületünk saját weboldalain, egyéb webes felületein, az online sajtóban és közösségi portálokon (Facebook, lnstagram, stb.), továbbá a nyomtatott sajtóban, bármely reklámanyagban és szórólapokon kerülhetnek nyilvánosságra hozatalra és a nyilvánosság felé történő közvetítésre.

   Ehhez a felvételen szereplő személy az adott eseményen való részvétellel kifejezetten hozzájárulását adja. Amennyiben nem kíván szerepelni az adott felvételen, kérjük, szíveskedjék azt egyértelműen jelezni. Ebben az esetben egy „no photo" feliratú kitűzőt adunk át önnek, melyet kérjük jól látható módon szíveskedjen elhelyezni. Tagjaink és munkatársaink a kitűzőt viselő személyről felvételt nem készítenek, így vonatkozásukban adatkezelés nem valósul meg. Amennyiben kérik a felvételek törlését, azt haladéktalanul megtesszük saját adatbázisunkból, azonban az esetlegesen nyomtatásba került vagy közösségi médiában elhelyezett felvételek törlését az érintett közvetlenül az adott orgánumtól köteles kérni.

  8. Munkavállalók személyes adatai:

   A hatályos jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megállapítható, hogy a munkáltatói ellenőrzéséhez kapcsolódó adatkezelés a Munka Törvénykönyvéről szóló 2003. évi 53. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseiből, a munkaviszony természetéből fakadó, a munkavállalói hozzájárulástól független adatkezelés. A munkaviszony időtartama alatt a munkáltató gazdasági tevékenységének megfelelő működése érdekében a munkavállalók magánszféráját bizonyos, pontosan körülhatárolt esetekben, garanciális követelmények megtartása mellett korlátozhatja.

   Egyesületünk munkavállalói vonatkozásában kezelt személyes adatok köre az alábbi:

   1. név
   2. születési név
   3. születési hely és idő
   4. anyja neve
   5. állampolgárság
   6. bejelentett lakóhely
   7. tartózkodási hely (levelezési cím)
   8. házastárs adatai (első házasok és családi adókedvezmény adókedvezményének érvényesítése céljából)
   9. eltartott gyermekek száma, születési adata, TAJ/adóazonosító jele (családi adókedvezmény érvényesítése céljából)
   10. e-mail cím és annak tartalma
   11. telefonszám (mobil, vezetékes)
   12. tanulmányokra vonatkozó adatok
   13. munkahelyekre vonatkozó adatok
   14. idegen nyelvek ismeretére vonatkozó adatok
   15. megváltozott munkaképességgel kapcsolatos információk
   16. adóazonosító jel és TAJ szám
   17. bankszámlaszám

   Egyesületünk a fent felsorolt adatok közül nem mindegyiket kezeli szükségszerűen, azonban vannak olyan adatok, amelyet meg kell adni ahhoz, hogy Egyesületünknél a munkavégzés akadálymentes legyen.

   Egyesületünk nem vállal felelősséget a kifejezett kérése nélkül tudomására hozott (pl. önéletrajzban szereplő) különleges adatokért, ezért kérjük, hogy kifejezett kérés hiányában ne adjon meg ilyen adatokat.

   Felhívjuk figyelmét, hogy valamennyi eszközt és az azon található adatokat köteles megfelelően védeni, mind elektronikusan (jelszóval), mind pedig fizikailag (megfelelő zárt helyen tárolni).

  9. Munkavállalók elektronikus levelezése (@rmcssz.ro email címek)

   Minden munkavállaló kizárólag a saját e-mail fiókját jogosult használni, és felelős az e-mail fiókjából kimenő levelekért. Egyesületünk által biztosított e-mail fiók tartalma mint a munkakör ellátásával kapcsolatos adat az Egyesületünk tulajdonát képezi. Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy biztonsági okokból, illetőleg üzleti érdekének védelme okán minden felhasználói e-mail fiók ki- és bejövő levelei az Egyesületünk kizárólagos használatában és ellenőrzése alatt álló központi adattároló egységre lementésre kerülhetnek.

   Helyettesítés esetén az e-mailek nem kerülnek továbbításra, helyettes személy nem kap hozzáférést a munkavállaló munkahelyi elektronikus levelezéséhez.

 6. Személyes jellegű adatok forrása
  1. A tagok személyes adatainak gyűjtését a tag írásos beleegyezése vagy nyilvános dokumentumokból alapján történik, melyet az egyesület tagkérelmi űrlap (Bejelentkezési és nyilvántartási lap) kitöltésével történik, melyet a CSATÁR-ba szükséges feltölteni. Kiskorúak esetén a törvényes képviselőjén keresztül történik.
  2. Önkéntesek, munkavállalók, ösztöndíjasok személyes adatainak gyűjtését, a velük megkötött írásos szerződés vagy nyilvános dokumentumokból származik.
  3. Ha harmadik fél jogi személyektől kapott személyes adatokat kell feldolgoznunk, az utóbbiak kötelesek az Ön számára a továbbított személyes adatok felhasználásáról a szükséges tájékoztatást megadni.
  4. Abban az esetben, ha harmadik fél jogi személyek az országban vagy külföldön, amelyek használják a CSATAR alkalmazást, az üzemeltető (UCMR-RMCSSZ) szerverein, a rendszerben összegyűjtött és rögzített adatok a harmadik fél jogi személyek tulajdonát képezik, és felelősek az összegyűjtött és rögzített adatokért őt terheli. Az üzemeltető (UCMR-RMCSSZ) csak tárolja őket, és nem rendelkezik jogokkal felettük.
 7. Adatok biztonsága

  A munkavállalók személyes és különleges adatai biztonsága érdekében Egyesületünk olyan technikai, valamint eljárási szabályokat alkalmaz, amelyek megakadályozzák az ezen adatokhoz történő illetéktelen hozzáférést, azok megváltoztatását vagy továbbítását, szándékos és véletlenszerű törlését vagy megsemmisülését, így különösen papír alapú tárolás esetén elzártan, elektronikus kezelésnél jogosultságok kiosztásával, a hardvereket fizikailag is védjük. Egyesületünk az elektronikus adatokat megfelelő informatikai védelemmel látja el, (így különösen tűzfal, titkosítás stb.).

 8. Az adatkezelésre jogosultak köre
  1. Egyesületünk adatkezelésre feljogosított munkavállalói, illetve Egyesületünkkel szerződéses jogviszonyban álló, jelen szabályzatban megjelölt együttműködő partnerei, illetve az érintett saját maga jogosultak az adatokhoz való hozzáférésre és azok kezelésére.
  2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában a vezető tisztségviselőkön túl az alábbi munkavállalók és egyesületi tagok, önkéntesek jogosultak hozzáférésre:
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatait az XX számú mellékletben felsoroltak alapján.
   2. Jelenléti ív: elnökség, az érintett projekt vezetője és a projektmenedzsment munkatársai, pénzügyi vezető és pénzügyi munkatársak, valamint a titkárság munkatársai
   3. Regisztrációs űrlapok: programszervező munkatársak
   4. Hírlevelek: elnökség, titkársági munkatársak és kommunikációs vezető
   5. Kép- és videófelvételek: elnökség, a titkárság és a kommunikációs csoport munkatársai, valamint a programszervező munkatársak
   6. Munkavállalók személyes adatai: elnökség, pénzügyi vezető és pénzügyi munkatársak, HR munkatárs, valamint a titkárság munkatársai
   7. Munkavállalók elektronikus levelezése: a munkavállaló, továbbá munkaviszonyának megszűnését követő egy éven belül két tanú jelenlétében a szövetségi igazgató vagy a titkársági munkatársak
  3. Egyesületünk az adatok védelme érdekében valamennyi adatkezelésre jogosultat a jelen tájékoztatóban, a jogszabályokban foglaltak betartására hív fel, valamint titoktartásra kötelez. A személyes adatok szerződéses partnereink, megbízóink által történő kezelése során a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása szerződéses partnereink, megbízóink felelőssége, amelyért Egyesületünk nem vállal felelősséget.
 9. Adattovábbítás, adatfeldolgozók
  1. Az adatok kezelésére, az országhatáron belüli vagy azon túl található (így különösen nemzetközi programot szervező szövetség) - a jelen szabályzatban nem meghatározott - harmadik fél részére történő továbbítására külön hozzájáruló nyilatkozat aláírását követően kerül sor.
  2. A jelen szabályzat elfogadásával az alábbi partnerek és a hatóságok részére történő továbbításához, illetőleg adatfeldolgozóként való igénybevételükhöz a munkavállalók hozzájárulnak: ● Programjaink és tevékenységeink során a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT és Hargita Megye Tanácsa mind támogatok által az elszámolási kötelezettségekben megkövetelt, a támogatás felhasználásának alátámasztása céljából megkövetelt adatokat.
  3. Külföldre történő adattovábbítás esetén az a harmadik ország, amelynek a területére a személyes adatokat továbbítjuk, biztosítja a megfelelő szintű védelmet a személyes adatok kezelése kapcsán.
  4. Különleges adatot harmadik személy részére sem írásban, sem szóban nem továbbítunk és annak lehetőségét sem teremtjük meg, hogy harmadik személy a különleges adatokhoz bármiféle módon hozzáférjen.
  5. Más cserkészszövetségek, számára az általuk kezelt adatok esetében az RMCSSZ mint adattároló, az egymás között megkötött megállapodás alapján történik az adattárolás. Az általuk kezelt adatokért a felelősség az adott cserkészszövetségé, az RMCSSZ semmilyen felelősség nem terheli.
 10. Az adatkezelés időtartama
  1. Az adatokat Egyesületünk az adatbázisában - amennyiben jelen szabályzat ettől eltérő határidőt nem határoz meg - mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az érintett nem kéri annak törlését (de legkésőbb 5 év inaktivitás elteltével).
  2. Az egyes adatkezelési típusok vonatkozásában:
   1. Tagok és önkéntesek személyes adatai az aktívitás megszűnésétől számított 5 évig tároljuk, majd a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően archiválásra kerül.
   2. Munkavállalók személyes adatai: az adatokat Egyesületünk az adatbázisában mindaddig megőrzi, kezeli, amíg az adott munkavállaló jogviszonya a társaságnál fennáll, illetve azt követően 10 évig, ha az érintett nem kéri annak törlését. A jogszabály alapján kötelezően megőrzendő adatokon kívül a munkaviszony megszűnését közvetlenül követően a munkavállaló személyes adatait töröljük. A munkaviszony fennállása alatt a munkavállaló adatai törlését nem kérheti.
   3. Jelenléti ív: 5 év
   4. Regisztrációs űrlapok: 5 év
   5. Egyesületi tagok és önkéntesek e-mail fiókja: az e-mail fiók felhasználó általi megszüntetéséig, de az adatok legkésőbb a tagsági jogviszony megszűnését követő 5 év belül törlésre kerülnek.
   6. Munkavállalók elektronikus levelezése: A levelezés és az e-mail fiók törlésére a munkaviszony megszűnését követő 2 éven belül kerül sor.
   7. Hírlevelek: a személyes adatokat Egyesületünk az érintett hozzájáruló nyilatkozatának visszavonásáig (hírlevélről történő leiratkozásig) kezeli.
   8. Kép- és videófelvételek: a személyes adatokat Egyesületünk mindaddig kezeli, amíg azok az adatkezelési cél érdekében ésszerűen felhasználhatóak. Hozzájárulása visszavonását, illetve a kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti.
  3. Egyesületünk által kezelt adatok törlését az érintett bármikor kezdeményezheti, munkaviszonya megszűnésével egyidejűleg a jövőbeni felhasználás lehetőségét (kivéve jogszabályban előírt kötelezettség) automatikusan megszüntetjük. Az erre vonatkozó kéréseknek hivatali időnkben Egyesületünk mindenkor haladéktalanul eleget tesz.
  4. Személyes adatai kezeléséről az érintett bármikor tájékoztatást kérhet. Kérésére Egyesületünk tájékoztatást ad az érintett kezelt adatairól, arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az [email protected] (email) címen kérhető. A tájékoztatás ingyenes. Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen.
  5. A megadott adatok helyességéért az érintett felel. Személyes adatai helyesbítését azok megváltozása esetén bármikor kérheti. A valóságnak meg nem felelő adatokat kérésre Egyesületünk helyesbíti, a hiányos vagy téves adatot törli. A helyesbítésről és a törlésről külön értesítést erre vonatkozó kifejezett kérés esetén e-mailben, erre a célra pontosan megadott e-mail címre küldünk.
 11. Ellenőrzés
  1. Amennyiben valamilyen ellenőrzésre kerül sor, úgy lehetőség szerint Egyesületünk előzetesen tájékoztatja az érintett munkavállalót, milyen szabályok szerint kerül sor ellenőrzésre (fokozatosság elvének betartása) és mi az eljárás menete, továbbá biztosítja az adott munkavállaló jelenlétét az ellenőrzés során, illetőleg, ha ez nem lehetséges, úgy az ellenőrzés tényéről értesíti és lehetőséget biztosít észrevételek megtételére. Az ellenőrzés megtételére kizárólag a cégvezető által kijelölt személy jogosult.
  2. Nyilatkozunk, hogy az itt szabályozott megfigyelésre és ellenőrzésre kizárólag abban az esetben kerül sor és akkor is kizárólag a konkrét elérni kívánt cél érdekében annak keretein belül, amikor az az Egyesületünknek, valamely munkavállalójának (így különösen vagyonvédelem) vagy valamely partner gazdaságilag indokolható érdeke. A rögzített anyagokat kizárólag szabálysértés vagy bűncselekmény gyanúja, illetve munkahelyi baleset esetében lehet visszanézni.
  3. A képfelvételek megtekintésére és visszanézésére szolgáló monitor úgy kerül elhelyezésre, hogy a képfelvételek sugárzása alatt azokat a jogosultsági koron kívül más személy ne láthassa. - A megfigyelést és a tárolt képfelvételek visszanézését kizárólag a jogsértő cselekmények kiszűrése, az azok megszüntetéséhez szükséges intézkedések kezdeményezése céljából figyelhetik. A kamerák által sugárzott képekről a központi felvevő egységen kívül más eszközzel felvételt készíteni nem lehet.
  4. Rögzítjük, hogy jelenleg nem áll rendelkezésre más mód, eljárás, amellyel a fent rögzített cél elérhető, és amely adatkezeléssel nem járó, illetőleg szűkebb körű adatkezeléssel járó megoldás volna.
 12. Jogérvényesítés
  1. Személyes adatai védelméhez való jogát polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalához, illetőleg a Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatósághoz fordulhat.
  2. A személyes adatok feldolgozásának nemzeti felügyeleti hatóságanál (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cím: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30; Sector 1, irányítószám: 010336; Bukarest, Románia) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.
  3. Az érintett bírósághoz fordulhat:
   • a felvilágosítás megtagadása,
   • a helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása,
   • jogainak megsértése esetén, továbbá
   • ha a tiltakozási kérelem vonatkozásában hozott döntéssel nem ért egyet, vagy ha Egyesületünk a tiltakozási kérelem elbírálására nyitva álló határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül.
  4. A per elbírálása a Társaság, mint alperes székhelye szerinti törvényszék (Csíkszeredai Törvényszék) hatáskörébe tartozik. A per - a Felhasználó választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.
 13. lncidensek kezelés
  1. Az adatvédelmi incidens alatt a rendelet értelmében a biztonság olyan sérülését értjük, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
  2. Amint Egyesületünk tudomására jut az adatvédelmi incidens, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál.
  3. Kérjük, hogy az Egyesületünk adatkezelésével kapcsolatos bármely panasz, kifogás esetén a fent eljárások kezdeményezését megelőzően, egyeztetés céljából forduljanak Egyesületünkhöz.